حالت
حضرت محمد(ص):کسی که به مردم مهربانی نکند،خداوند به او مهربانی نمی کند
حدیث
گزارش تصویری
Search Tags