حالت
با مهربانی به دیگران است که رحمت خدا فرود می آید امام علی (ع)
حدیث
گزارش تصویری
Search Tags